ÚVODNÍ STRANANAŠE SLUŽBYKOUPÍM NEMOVITOSTPRODÁM NEMOVITOSTKONTAKTGDPR
DOPORUČUJEME

Prodej Stavebního pozemeku 7135m2 Lišov - Hůrky - PRODÁNO
Lokalita : Lišov - Hůrky
Cena : 0,00 m2

Nový byt 3kk 84m2 v Lišově - OBSAZENO
Lokalita : Lišov - České Budějovice
Cena : 16 000,00 měsíc

GDPR - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJU

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Lukáš Masnička, Realitní kancelář Reality-development, fyzická osoba podnikající na živnostenský list, IČO 73534854, sídlo: Hůrecká 948/40, 37372, Lišov, provozovna: třída 5.Května 35/165, 37372 Lišov a Michal Masnička, Realitní kancelář Reality-development, fyzická osoba podnikající na živnostenský list, IČO: 73499030, DIČ: CZ8409021214, sídlo: Čechova 609/32, 37372, Lišov,

(dále také „my“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.reality-development.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:
1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na emailové adrese: masnicka@reality-development.cz


Rozsah zpracování osobních údajů


Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:


Identifikační údaje - jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, stav, rodné číslo, číslo OP


Kontaktní údaje – trvalé bydliště popř. kontaktní adresa, e-mail a telefonní číslo, předmět zájmu

 

Webové stránky reality-development.cz nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje

Poskytnuté zpracované údaje používáme:

 

Akademický titul, jméno, příjmení, emailovou adresu a telefonní číslo slouží za účelem komunikace mezi klientem, makléřem, hypotečním poradcem resp. kontaktování v rámci obchodního styku a zpětný kontakt.

Jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo, datum narození a stav jako identifikační údaje jsou zpracovávány za účelem uzavírání zprostředkovatelských smluv, protokolů o prohlídce a rezervačních smluv.

Jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo datum narození a číslo bankovního účtu slouží jako podklad pro přípravu smluvní dokumentace (Kupní smlouva, Nájemní smlouva, Návrh na vklad).

Jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo a číslo OP případě Pas zpracováváme k naplnění povinnosti Zákona 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Vaše jméno, příjmení a emailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, novinkách nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.


Účely zpracování osobních údajů – konkrétněji:

Kategorie subjektů osobních údajů - konkrétněji:

Zpracování údajů dle nařízení GDPR podle čl. 6

Výše uvedené osobní údaje jsou podle článku 6 nařízení zpracovávány na základě

1b bodu) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jehož smluvní stranou je subjekt údajů (klient), nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (např. Zprostředkovatelská smlouva, Rezervační smlouva, Kupní smlouva atd.)

1c bodu) zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností správce (např. Zákon č. 253/2008 Sb.)

1f bodu) zpracování je nezbytné pro oprávněné zájmy správce popř. třetí strany (např. zasílání marketingových sdělení) 

K Vašim os. údajům můžou mít přístup níže uvedení

Správcem Vašich osobních údajů jsme My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování.


Osobní údaje mohou být předány

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.


Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
a) právo na přístup k osobním údajům;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
d) právo na omezení zpracování údajů;
e) právo vznést námitku proti zpracování;
f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů;

g) právo odvolat souhlas;

h) v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení GDPR má právo vznést námitku proti zpracování.


Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.
Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na emailové adrese masnicka@reality-development.cz Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zpracování je protiprávní, vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo nám to ukládá zákonná povinnost.
Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018

Copyright © 2013 - 2018 Reality development